Kauza železo

Mohelnice, 13.února 2017

1301993-257425  

Dne 1.února 2017 proběhlo další jednání zastupitelstva města Mohelnice.  Na tomto jednání předložil zastupitel Navrátil (TOP 09) návrh na úpravu rozpočtové změny. Ta předpokládala, že město Mohelnice vrátí 400tis.Kč firmě, která v areálu bývalé společnosti ESMO "těžila" železo. Tato firma v minulosti zaplatila městu zálohu ve výši 2.500.000 Kč. Předpokládalo se však, že firma bude ještě doplácet. To se však nestalo.

Dle informací, které zazněly na zastupitelstvu, se mohlo z městského majetku ztratit 400 tun železa a 13 tun mědi. Když vezmeme v úvahu běžné výkupní ceny kovů, tak by šlo o částku v řádu 2-3 milionů korun, o které mohl přijít městský rozpočet.

Návrh zastupitele Navrátila nebyl schválen a tak město vyčlenilo 400tisíc korun na zaplacení přeplatku za nevytěžené železo.

Zeptali jsme se proto pana zastupitele Navrátila, zdali jsou v dané věci nějaké nové informace. „Upozornil jsem na nesrovnalosti na minulém zastupitelstvu. Mám podezření, že se na městském majetku mohlo krást a městu by tak vznikla škoda. Upozornili mě na to, nezávisle na sobě, dva občané. Nové informace nemám, asi se to zametlo pod koberec. Pokud nedostanu do konce února z radnice uspokojivou odpověď, budu nucen předat celou záležitost k prošetření příslušným orgánům. V posledních třech letech se totiž hospodaří s městským majetkem dosti nestandardně (prodej městských bytů pod tržní cenou, přesuny financí na stavebních zakázkách, atpod.). Mimo jiné, jestli někdo ve vedení města vymyslel špatný systém a nechal jiného krást, pak je sám také odpovědný.“, zaslal odpověď Antonín Navrátil (TOP 09)Na doplňující otázku, jak mohlo ke krádeži dojít, pan zastupitel uvedl: „Domnívám se, že systém vážení železa, kdy k němu měl být zavolán úředník je nedostatečný. Co když k některým vážením úředník zavolán nebyl?“.

Celou záležitost budeme nadále sledovat, a jakmile získáme nové informace, budeme Vás neprodleně informovat.

 - Slavomír Holoubek -

Zkrácený zápis ze zastupitelstva na dané téma:

Wolf (KSČM):Bod č. 40 – 1407/75/RM/2016 Aktualizovaný Program rozvoje města Mohelnice 2017-2018- dotázal se na nesrovnalosti u výřezu železa v bývalém areálu ESMO.

Pokorný – vedoucí Odboru SURI:Původní předpoklad vytěženého železa byl větší než skutečnost. Před zahájením prací složila firma jistinu na účet města ve výši 2.500.000 Kč, tato jistina byla nyní vyúčtována na skutečně vytěženou cenu železa. Rozdíl je cca 100 tun železa, tento rozdíl bude vrácen společnosti.

Wolf (KSČM):Konstatoval, že 100 tun je poměrně velká částka.

Navrátil (TOP 09): Dále uvedl, že má problém s řádkem č. 45 – Vratka zálohy vyřezávka ESMO ve výši 400.00 Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena na 1.000 tun železa, bylo vytěženo 600 tun. Nepřijímá argument o tom, že železo zkorodovalo. Dle jeho názoru to není v pořádku a mělo by se to prošetřit, prostřednictvím rady města. Ve vztahu ke studii, tak tam není 13 tun mědi a železa tam chybí podstatně více. Předložil tak protinávrh k diskutovanému bodu.

Předsedající (Pavel Kuba, Mohelnická demokracie) vyzval vedoucího Odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic nebo vedoucího oddělení rozvoje a investic, aby se k danému vyjádřili. Dále uvedl, že ve věci prošetření zadá úkol paní tajemnici, aby byla složena škodní komise a věc prošetřila. Není nutné přijímat v této věci usnesení, berme to jako úkol plynoucí ze zasedání dnešního zastupitelstva.

Dobiášová – vedoucí EO:Uvedla, že k vyčlenění částky 400.000 Kč je vedla dohoda o narovnání z roku 2015, která zavazuje město. Pokud se nedotěží do částky 2.500.000 Kč, pak musí město uhradit vratku. Částka byla vyčleněna do rozpočtu s tím, že zatím není vydán pokyn k platbě. Upozornila, že jde o závazek města, který je podložený písemnou smlouvou.

Navrátil (TOP 09): Uvedl, že na svém protinávrhu trvá, vítá návrh starosty o svolání škodní komise.

Předsedající vyzval paní tajemnici, aby se vyjádřila k plnění smlouvy, kterou zmínila paní Dobiášová.

Malá (tajemnice úřadu): Upozornila, aby si zastupitelé uvědomili, že všechny smluvní vztahy, které město má a má je schválené – podepsané musí plnit, a musí finanční prostředky v rozpočtu mít.

Navrátil (TOP 09): Upozornil, že se někde ztratilo x set tun železa. Doporučil, věc odložit a prošetřit, poté je možné dodatečně schválit. Doplnil, že ho zajímá, kdo dá pokyn k zaplacení.

Hanák (Nezávislí): Uvedl, že je v pořádku, když má kdokoliv ze zastupitelů nějakou výhradu, ale to neznamená, že budeme hned měnit to, co je navrženo. Mělo by se nejdříve hlasovat. Vznesl dotaz, zda je nějaké důvodné podezření, že se v odhadu mohlo odehrát něco nekalého.

Předsedající Pavel Kuba (Mohelnická demokracie): Problém vidí jen v tom, že se bude muset prošetřit zpráva, kterou předložil pan Beran, kde měl uvedeny váhy z výkresu. Při dotazování na pana Berana, které bylo učiněno, sdělil, že odhad byl provedený z výkresů, což nemůže garantovat. Na jednání rady města bylo dané řešeno s tím, že rozdíl oproti odhadu je opravdu značný. 

Pokorný – vedoucí Odboru SURI:Uvedl, že samotná vyřezávka železa probíhala dlouhou dobu. Pan Beran si vzal výkresy od budovy, kde probíhala vyřezávka, teoreticky napočítal, kolik se zde může vyřezat železa. Nezbýval se např. tím, že kotel má uvnitř pískové lože, že jsou zde odpadní látky, které nejsou železem, neprovedl fyzickou kontrolu skutečného stavu. Město předpokládalo, že vytěží 1.000 tun železa. Probíhala fyzická těžba, kdy každé auto bylo převažováno, což stvrzují vážní lístek. Celkem bylo vytěženo cca 600 tun železa. Na počátku byla složena jistina, která odpovídala 715 tunám železa. Předpokládalo se, že se vytěží více a bude tak městu složen doplatek. Toto se nestalo. Vytěženo bylo jen 600 tun. Město tak neposkytlo protiplnění a částka 400.000 Kč by měla být vrácena. Po celou dobu vážení soupravy byl přítomen zaměstnanec města za odbor SURI.

Zaměstnanec si odebíral vážní lístky, které se sečetly a sloužily jako podklad pro fakturaci a pro hlášení do centrální evidence odpadů. Za svoji osobu a celý odbor sdělil, že k žádnému pochybení nedošlo. Byly nastaveny teoretické hodnoty, které sloužily jako podklad pro soutěž. Nikdo nepoměřil tyto hodnoty se skutečností na místě.

Hanák (Nezávislí): Zrekapituloval celou věc, ujistil se, zda tomu dobře rozumí a závěrem podotknul, že problém vidí v tom, že jsme zaplatili za práci panu Beranovi, která nebyla odvedena v předpokládané kvalitě.

Předsedající Pavel Kuba (Mohelnická demokracie): Uvedl, že na požadavek pana Kubíčka byl osloven pan Beran, aby provedl odhad, který byl poté použit pro výběrové řízení. Za práci dostal zaplaceno.

Hanák (Nezávislí):: Vyzval pana Navrátila, aby mu sdělil, co měl na mysli, zda má nějakou pochybnost, když chce vyčlenit z tabulky tuto akci.

Navrátil (TOP 09): Uvedl, že jiné argumenty nemá. 1.000 – 600 = 400, to je železo a 13 – 0 = 13, to je měď. Tyto věci nějak chybí, musí se zdůvodnit, zda chybí skutečně nebo zda došlo k chybě při výpočtu. Dále se k danému vyjadřovat již nebude.

 

« zpět