Sedmilhář z Kocourkova

 Ksks-ku_galerie-980 Foto: Pavel Kuba, t.č. starosta (zdroj: Šumperksý a Jesenický deník)

Listopad 2019

Městský zpravodaj změnil podobu i obsah. Přibylo barev a změnila se grafická podoba, což má v souhrnu zvýšit atraktivnost zpravodaje u občanů města. Budiž to připsáno odpovědným osobám k dobru. Obsahově se však zpravodaj stává předmětem bezbřehé manipulace, za kterou stojí starosta Pavel Kuba. Zde přinášíme důkaz.

V zářijovém čísle zpravodaje se objevil článek, v rámci jakési rubriky Starosta si pokládá otázky, ve kterém se starosta Kuba sám sebe zeptal „Proč město Mohelnice vyhlásilo výběrové řízení na pozici právníka?“. Na svoji otázku si veřejně odpověděl a mj. uvedl „Zásadním impulsem je neúnosná zátěž zaměstnanců městského úřadu, kteří musí v zákonem daném termínu reagovat na písemné dotazy různého charakteru od jednoho ze zastupitelů,“.

Když se ale blíže podíváme na parametry výběrového řízení, zjistíme, že právník má vykonávat tyto základní činnosti:

- vykonává souhrnné práce při zajišťování právní agendy města Mohelnice

- zastupuje město Mohelnice před soudy a jinými institucemi

- vyhotovuje soudní a správní žaloby, návrhy na zahájení dalších soudních řízení podle zvláštních předpisů

- posuzuje po právní stránce správnost a bezchybnost předkládaných smluvních vztahů, kde město Mohelnice vystupuje jako smluvní strana

- poskytuje právní pomoc jednotlivým odborům MěÚ

- zpracovává právní stanoviska, právní rozbory a vyjádření dle potřeb odborů MěÚ a vedení města

- posuzuje vnitřní předpisy města Mohelnice s obecně závaznými právními předpisy, podílí se na zpracování obecně závazných vyhlášek a nařízení města

- zpracovává materiály a podklady pro schůze rady města a zasedání zastupitelstva města, případně se na jejich tvorbě podílí a konzultuje

- vykonává kompletní agendu na základě zákona o svobodném přístupu k informacím ve spolupráci s odbory MěÚ.

Zde je vidět, že vyřizování odpovědí je pouhou 1/9 základních činností právníka. Navíc se má právník opírat o spolupráci s odbory MěÚ, takže ve skutečnosti jde tedy, v případě vyřizování agendy zákona o svobodném přístupu k informacím, pouze o jakousi činnost koordinační. Lze tedy konstatovat, že se jedná ze strany Pavla Kuby o cílenou manipulaci s cílem pošpinit jméno zastupitele Pavla Němce, neboť není pravdou, že je nutné přijmout právníka z důvodu neúnosné zátěže zaměstnanců městského úřadu, v důsledku povinnosti reagovat v zákonem daném termínu na písemné dotazy různého charakteru od jednoho ze zastupitelů.

Stejně tak se starosta Kuba pouští na tenký led, když argumentuje smyšlenými čísly, proč musí být právník na město přijat. Ve svém článku uvádí „Za poslední 3 měsíce jsme od tohoto jediného zastupitele obdrželi 463 písemných dotazů (počítány skutečné dotazy z žádostí podle zákona 106/1999, ale i žádosti zastupitele o informace, body a různé připomínky a žádosti o součinnost na zasedání zastupitelstva za uvedené období). Kdyby se v této frekvenci dotazovalo i zbylých 19 zastupitelů, pak bychom se dostali na neuvěřitelné číslo 35 188 dotazů za rok.“ Nelze přeci použít jako argument smyšlené číslo. Úřad neobdržel 35 188 dotazů za rok, a proto i toto je důkazem nepravdy či manipulace ze strany vrcholného představitele města.

Pojďme ale k jádru problému. Kdy nastal zvýšený počet žádostí zastupitelů? Problém přímo souvisí s tím, že starosta Kuba trval na odstranění stálého bodu programu – dotazy k jednání rady města, který byl od nepaměti stálým bodem programu veřejného zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé se tedy nemohou ptát veřejně, aby občané měli nad prací radních kontrolu, ale musejí k tomu používat písemné dotazy. Je to jako v Kocourkově…Starosta vytvořil problém a nyní se veřejně lituje, že nemá na vybranou a úřad musí přijmout právníka. Přitom by stačilo, kdyby byl na úřad v nedávné minulosti přijatý tajemník, který má právní vzdělání. Mohl by starostovi také poradit, aby uváděl ve svých článcích pravdu a nemusel se za své nepravdy v dalších číslech omlouvat.

Bude zajímavé sledovat, zda se nějaký právník najde a vydrží alespoň zkušební dobu, protože pracovat pod současným starostou zvládne opravdu málokdo, což ostatně dokládá neobvyklý počet výběrových řízení za poslední roky.

 Antonín Navrátil

« zpět